top of page

Regulamin promocji: "gratisowy produkt"

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji  o nazwie "gratisowy produkt", zwanej dalej "Promocją", jest Fit Meals Mateusz Ficenes z siedzibą w Krakowie, przy ul. Domagały 31B/24, NIP: 751-173-13-17. zwana dalej „Organizatorem”.

 2. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 20 grudnia 2023 roku do odwołania.

 3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2

Warunki uczestnictwa i przebieg promocji

 1. Promocja przeznaczona jest dla osób, które wystawią 5 gwiazdkową ocenę na portalu delivery: Pyszne oraz Uber Eats oraz "kciuk w górę" na portalu Glovo. 

 2. Uczestnik promocji musi wystawić nieanonimową opinię z tego samego konta, tak, aby organizator mógł ją zidentyfikować.

 3. W przeciągu 14 dni od poprzedniego zamówienia uczestnik promocji powinien wykorzystać przekazany mu kod.

 4. Kod powinien być wpisany w komentarzu do zamówienia, do którego uczestnik promocji chce otrzymać gratis.

 5. Kod może być wykorzystany przez jednego uczestnika tylko 1-krotnie.

 6. Uczestnik powinien w komentarzu wpisać danie, które chciałby otrzymać w ramach promocji.

 7. Dania, które może wybrać uczestnik promocji to: dostępne w danym dniu zupy, desery oraz napój w postaci herbaty lub kawy (poza mrożoną kawą bananową).

 8. W przypadku braku informacji z pkt. 6 organizator promocji zastrzega, że doda do zamówienia losowy produkt. 

§ 3

Reklamacje

 

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adres Organizatora lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego, udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie www.fitmeals.love/kontakt.

§ 4

Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

bottom of page