top of page

Regulamin serwisu www.fitmeals.love

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Serwis Fit Meals dostępny jest pod adresem internetowym www.fitmeals.love,

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Serwisu i określa zasady korzystania z Serwisu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Systemu do zamawiania jedzenia online.

§ 2

Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Fit Meals Mateusz Ficenes, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 751-173-13-17.

 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Systemu do zamawiania jedzenia online.

 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Serwisu.

 5. System do zamawiania jedzenia online – rodzaj sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem internetowym fitmeals.love/zamowienia-online.

 6. Serwis – niniejsza strona www fitmeals.love.

 7. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Systemu do zamawiania jedzenia online), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 8. Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu.

 9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 10. Konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 12. Koszyk – element oprogramowania Systemu do zamawiania jedzenia online, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 13. Produkt - dostępna w systemie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Systemu do zamawiania jedzenia online.

 

§ 3

Kontakt z Serwisem

 

 1. Adres siedziby Sprzedawcy: ul. Domagały 31B/24 30-741 Kraków.

 2. Numer telefonu Sprzedawcy: 783562332.

 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 4. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach pn-pt 11:00-19:00 oraz so-nd 13:00-21:00.

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania dań oraz składania zamówień w Systemie do zamawiania jedzenia Online, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

 • włączona obsługa plików cookies.

 

§ 5

Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu restauracji nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Systemu do zamawiania jedzenia online możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 3. Ceny podane w Systemie do zamawiania jedzenia online są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronie Systemu do zamawiania jedzenia online w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§ 6

Zakładanie Konta

 

 1. Aby założyć Konto należy skorzystać z połączenia konta Facebook lub Google z niniejszym Serwisem. Alternatywnie konto można utworzyć podając adres email.

 2. Założenie Konta jest dobrowolne i darmowe.

 3. Użytkownik zakładający Konto wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Wix.com Ltd oraz regulamin usługi.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji. (system może wymagać na początku podania ulicy i numeru budynku w celu określenia kosztów dostawy);

 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do zamówienia” (lub równoznaczny);

 3. kliknąć przycisk “Wyświetl koszyk” i "Zakończ transakcję) (lub równoznaczne);

 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktów;

 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

 

§ 8

Oferowane metody płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność przy odbiorze gotówką;

 • Płatność przy odbiorze BLIKIEM;

 • Płatność kartą debetową/kredytową za pośrednictwem operatora płatności.

    2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Serwisu.

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Systemie do zamawiania jedzenia online zgodnie z § 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości w Systemie do zamawiania jedzenia online. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

 • płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po złożeniu zamówienia - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 • płatności przy odbiorze, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze zamówienie po dostarczeniu przez dostawcę.

 • płatności przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze zamówienia w terminie wybranym za pomocą formularza.

   4. Dostawa Produktu odbywa się zwykle w promieniu 15 km od miejsca siedziby Restauracji, jednak strefa może zostać zmniejszona bez uprzedniego powiadomienia.

    5. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny, dostawa płatna jest wg cennika dostępnego w formularzu zamówienia.

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Ze względu na łatwo psujący charakter oferowanych przez restaurację produktów, konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy po okresie rozpoczęcia realizacji zamówienia.

 2. Przed realizacją zamówienia konsument ma prawo do odstąpienia od umowy poprzez niezwłoczny telefoniczny kontakt ze Sprzedawcą, o ile ten nie rozpoczął jeszcze realizacji zamówienia.

 3. Skutki odstąpienia od Umowy:

 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.

 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 11

Reklamacje

 

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego, udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Serwisu.

 

 

§ 12

Dane osobowe, ich przetwarzanie i ochrona

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Serwisu mogą być:

 • W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie internetowym.

 • Inne podmioty niezbędne do poprawnego działania Serwisu, więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności niniejszego Serwisu (link dostępny w stopce strony).

   4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 13

Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

bottom of page